contact >

0182 - 518 995

info@vvcg.nl

Veterinair Verwijscentrum Gouda

Chemotherapeutica kunnen op verschillende manieren worden ingezet

voor zowel curatieve als palliatieve behandeling

Oncologie

CHEMOTHERAPIE

 

Naast chirurgie en radiotherapie is chemotherapie een van de pijlers van de behandeling van tumoren. Het nadeel van chemotherapie is dat alle eigenaren chemotherapie kennen vanuit hun omgeving. Iedereen kent wel iemand die chemotherapie heeft moeten ondergaan en wat mensen daar het meest van bij blijft, is de belasting die dat voor die mensen was. Bijwerkingen zoals ziek zijn, misselijkheid en braken zijn bekend en berucht.

 

Na het opperen van chemotherapie als behandelingsmogelijkheid voor hun dier  geven eigenaren vaak direct aan dit hun dier “niet aan te willen doen”. Onze belangrijkste taak is om de eigenaar te overtuigen dat door de minder intensieve protocollen en in het algemeen wat lagere doseringen dan humaan gebruikelijk, wij deze bijwerkingen grotendeels kunnen voorkomen. Bij onze dieren moeten we de levenskwaliteit altijd stellen boven de lengte van de overlevingstijd. Natuurlijk kunnen we niet garanderen dat het dier nooit een keer zal braken of een dag niet zal eten, maar de doelstelling is dat het dier ook tijdens de behandeling niet teveel in zijn doen en laten beperkt wordt.

 

Al sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw worden cytostatica gebruikt om tumoren te behandelen. De gevoeligheid van tumoren voor verschillende cytostatica varieert en daarom bestaan er vele verschillende protocollen voor verschillende tumoren, maar zelfs voor één bepaalde tumor kunnen meerdere protocollen zijn ontwikkeld. Het is niet de bedoeling om hier op alle mogelijke protocollen in te gaan; hier zal slechts besproken worden hoe chemotherapie ingezet kan worden bij de behandeling van dieren met kanker. Er wordt een overzicht gegeven van het mechanisme van de werking van cytostatica, de mogelijke bijwerkingen van cytostatica en de veiligheidsvoorschriften waaraan voldaan moet worden om cytostatica toe te dienen. Daarnaast is er aandacht voor de veiligheidsaspecten bij de eigenaar in de huiselijke situatie. Tot slot zullen de verschillende groepen cytostatica en hun werkingsmechanismen en meest voorkomende bijwerkingen besproken worden.

 

Chemotherapeutica kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Chemotherapie kan als enige curatieve behandeling worden ingezet, zoals bij dieren met maligne lymfoom. In dergelijke gevallen wordt eerst een inductie therapie gestart. Hiermee wordt de eerste fase van de chemotherapeutische behandeling bedoeld, die in het algemeen intensief is en gericht op het in remissie doen gaan van bijvoorbeeld het maligne lymfoom. Vervolgens volgt dan de onderhoudstherapie, welke bedoeld is om de patiënt in remissie te houden. Over een consolidatietherapie wordt gesproken als de therapie langdurig doorgezet wordt om een bereikte remissie zolang mogelijk te  verlengen. Als een dier een relapse van de tumor (laten we even uit blijven gaan van het lymfoom) ontwikkelt of op een standaard chemotherapeutisch protocol niet in remissie gaat, kan met een rescue– of  salvagetherapie geprobeerd worden (wederom) een remissie te bereiken.

Naast curatief kan chemotherapie ook palliatief worden ingezet. Hierbij is het doel dus niet het verkleinen of zelfs genezen van een tumor, maar een verbetering van de levenskwaliteit.
vvcg_website_v3_inzet_oncologie_def

 

 

© 2021 Veterinair Verwijscentrum Gouda